PHRANAKHON STORY icon

PHRANAKHON STORY Mod Apk Unlimited Android No ratings yet.

Please rate this

PHRANAKHON STORY MOD version v1.0.9 for Android.


Description:

"ประวัติความเป็นมาโครงการประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์สื่อร่วมสมัยให้หัวใจพระนคร จัดทำขึ้นเพื่อให้ประชาชนคนในสังคมไทยได้เห็นคุณค่าของสถาบัน ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมรวมถึงกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ และเป็นการช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการมองเห็นคุณค่าของประวัติศาสตร์ ปลูกจิตสำนึกในความภูมิใจของคนในชาติอีกทั้งสนับสนุนให้เยาวชนประชาชนผู้ที่มีความสามารถทางด้านเทคโนโลยี ศิลปะการออกแบบ สร้างสรรค์ให้เกิดนวัตกรรมสื่อที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์แก่คนในสังคม ถึงแม้ในปัจจุบันเกิดวิกฤตโรคระบาดโควิด 19 ที่ส่งผลให้เกิดวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจมีผลกับการท่องเที่ยว ดังนั้นโครงการจึงจัดทำสื่อนวัตกรรมที่ช่วยในการให้ความรู้ทางประวัติศาสตร์ กระตุ้นจิตสำนึกความภูมิใจในความเป็นไทยผ่านงานออกแบบศิลปะและการสร้างเทคโนโลยีให้เท่าทันยุคสมัยในปัจจุบันความเป็นมาของการผลิตแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันโครงการประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมสร้างสื่อร่วมสมัยให้หัวใจพระนครแอปพลิเคชันที่กระตุ้นให้คนมาท่องเที่ยวหลังจากเกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ดีขึ้นแอปพลิเคชันสำหรับการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ในรูปแบบของผลงานศิลปะแบบดิจิตอลสามมิติ และสามารถใช้แอปพลิเคชันในการแสดงความเป็นมาของประวัติศาสตร์ไทยโดยผ่านการใช้สื่อที่ทันสมัยและน่าสนใจ มีการออกแบบกราฟฟิกในสถาปัตยกรรมหรือเรื่องราวประวัติศาสตร์ ซึ้งเรามีความพร้อมในการจัดทำสื่อทางศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ให้มุมมองใหม่ๆ เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชนมีความตระหนักและเห็นคุณค่าของประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมไทยที่มีคุณค่าและความคิดสร้างสรรค์ในการทำให้ประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมเข้ากับยุคสมัยสามารถใช้แอปพลิเคชันเป็นตัวชี้วัดในโครงการได้ ความสนุก สะท้อนสังคมอันดีงาม การเรียนรู้สร้างสื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว ทางโครงการจะนำรายการลงเพจต่างๆและสามารถเป็นสื่อที่สามารถชี้วัดการเข้าชมได้ ชื่อของแอปพลิเคชันมีความสำคัญมากในการทำให้ผู้ใช้สามารถจดจำโครงการเป็นตัวบ่งบอกถึงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของโครงการซึ่งจำเป็นต้องนำเสนอชื่อที่ทางโครงการได้จัดทำขึ้นเพื่อโครงการเป็นที่น่าสนใจน่าติดตาม ทันสมัยและสอดคล้องกับเนื้อหาของโครงการโครงการนำเสนอชื่อแอปพลิเคชันคือ PHRANAKHON STORY APPLICATION ซึ่งมีความหมายว่าเรื่องราวของพระนครซึ่งสื่อความหมายของการนำเอาเรื่องราวประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมนำมาสร้างสื่อแอปพลิเคชันซึ่งมีความหมายที่เข้าใจง่ายและตรงตัวจะทำให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงได้และมีความเข้าใจที่ทางโครงการมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านเรื่องราวประวัติศาสตร์อีกด้วยซึ่งมีการออกแบบสัญลักษณ์ของแอปพลิเคชันเพื่อให้สอดคล้องกับชื่อแอปพลิเคชันตราสัญลักษณ์ของแอปพลิเคชันคือรูปของหัวใจที่ล้อมรูปสถานที่ท่องเที่ยวและสัญลักษณ์ของเสาชิงช้าสัญลักษณ์สถานที่ท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ในประวัติศาสตร์และเรามีการใส่รูปภาพนกข้างบนสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อสื่อถึงกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ซึ่งมีสัญลักษณ์ที่เป็นนกเรานำเอามาเป็นตัวแทนของสัญลักษณ์โครงการภายใต้การสนับสนุนของกองทุนฯจึงทำให้เกิดรูปแบบของตราสัญลักษณ์แอปพลิเคชันPHRANAKHON STORY APPLICATION เป็นแอปพลิเคชันภายใต้การผลิตของโครงการประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์สื่อร่วมสมัยให้หัวใจพระนครอยู่ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ซึ่งแอปพลิเคชันนี้แสดงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ในย่านเขตพระนครและยังสร้างประสบการณ์ใหม่ทำให้คนในสังคมไทยได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านสื่อที่สร้างสรรค์ให้การเรียนรู้ประวัติศาสตร์เกิดความน่าสนใจมากขึ้นซึ่งแอปพลิเคชันนี้เปรียบเสมือนเครื่องมือย้อนเวลาพาทุกท่านพบกับประวัติศาสตร์ที่ยังมีลมหายใจยังเป็นหัวใจที่เต้นอยู่ผ่านผลงานสร้างสรรค์ในรูปแบบของ AR ซึ่งสามารถถ่ายภาพและวิดีโอร่วมกับประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมในย่านพระนคร ขอเชิญชวนทุกท่านโหลดแอปพลิเคชันและไปพบกับ AR ได้แล้วโดยผ่านการสแกนพื้นที่ในสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ย่านพระนครและรูปภาพเนื้อหาภายในเว็บไซต์ www.phranakhonstory.com"

***


See PHRANAKHON STORY Gallery:

We only deliver legal and safe mod apk for android. You can download PHRANAKHON STORY mod free from link given below with no cost and no lockers. Mods Apk usually allow players to unlock all levels, create new units made by fans or add resources in some offline games.

***


Details:

PHRANAKHON STORY mod apk for Android

Mod for Version: 1.0.9

Android Version: 7.0

– Test PHRANAKHON STORY apk mod free by clicking the button given below.

Game type: Art & Design

Category: Android Games

Rating: 0

Game Title: PHRANAKHON STORY

Downloads: 1000 – 2202

File Type: apk

Release Date: 1656870704000

Seller: megimproduction

Size: undefined

Price: free.


PHRANAKHON STORY Mod Download:

Download the game directly from Google Playstore or simply get the mod from free mirrors :

No Mod Yet. Stay tuned.Click button above and try PHRANAKHON STORY mod free on your device. If the link is offline, please contact us and we will fix it as quickly as possible. This mod is legal and 100% safe. You can download it free. No payments, no surveys and no hidden costs.

Leave a Reply